Architecten & studiebureaus

Geovanhecke ondersteunt architecten met screenings en advies om hun rol van ontwerper, adviesverlener en toezichter op de werken correct te vervullen en problemen inzake aansprakelijkheid, verzekeringen en dergelijke te vermijden. Voor studiebureaus spelen we een aanvullende, ontzorgende rol via onze heldere visie op de ondergrond, grondwater, geothermie en bemaling. 

hoe-we-u-ondersteunen/img-6155.jpeg
icon

Bronbemaling

De bestaande wetgeving is ondubbelzinnig: bij grondwaterverlaging of bemaling moet de invloed op de omgeving maximaal beperkt worden. Dit is terecht: het wijzigende klimaat, de droogte en waterschaarste, onze complexe ruimtelijke ordeing, aanwezigheid van bodemverontreiniging en de veranderende maatschappij hebben een sterke impact op de projecten en verantwoordelijkheden van architecten, aannemers en bouwheren.

In elk bouwproject waarbij grondwaterverlaging nodig kan zijn, is het bemalingsconcept onderdeel van het ontwerp. Bij voorkeur maakt het deel uit van een vergunningsdossier in het omgevingsloket. Geovanhecke krijgt vaak vragen in verband met de uitvoering en dit op aansturing van aannemers, bouwheren, maar ook vanwege collega’s, de overheid of in het ergste geval handhaving of verzekeringsmaatschappijen. Te vaak worden we geconfronteerd met onvoldoende voorbereide dossiers of dossiers waarbij de aanwezigheid van natuurgebied of bodemverontreiniging problemen stelt in uitvoering.

Win tijdig advies in

Architecten winnen binnen het kader van hun informatieplicht best zo vroeg mogelijk advies in. Via onze dossierbeheerder komen ze in ons expertisecentrum terecht. Wij stellen vervolgens alles in het werk om vragen uit te klaren of het project vlot te laten verlopen.

Bemalingsscreening

Met een bemalingsscreening, die de basis vormt van oordeelkundig bemalen, komen architecten beter voorbereid aan de start, voorkomen ze tijdverlies en eventuele extra kosten. 

Een bemalingsscreening brengt zo efficiënt mogelijk in beeld of er bemaald moet worden, hoe er bemaald kan worden en welke extra informatie nodig is in vooronderzoek. De screening leidt tot een bemalingsnota met berekening van het te verwachten debiet, de invloedstraal en het risico op zettingen, een omgevingscheck aan de hand van GIS-databanken en aanvullende controles. 

De screening is niet enkel waardevol voor de bronbemaling, maar ook voor het volledige project en kan een invloed hebben op keuzes in verband met stabiliteit en uitvoering. De screening is bovendien een interessante basis voor het indienen van de omgevingsvergunning. Bij bepaalde projecten is dit document voldoende voor de melding klasse 3 in het omgevingsloket. Indien dat niet het geval is zal de screening de noodzaak voor aanvullende studie verduidelijken. Geovanhecke biedt ook de nodige ondersteuning aan om deze zaken uit te klaren tot de bemalingsstudie volledig is. 

Bijkomende expertise en verdere begeleiding

Geovanhecke doet tijdens de begeleiding van een bemalingsproject eveneens een beroep op de expertise van studie- en stabiliteitsbureaus, bodemsaneringsdeskundigen en geohydrologen. Deze samenwerking is kostenbesparend en leidt tot een praktisch uitvoerbaar resultaat. Desgewenst begeleiden we ook verder: bij aanvraag, uitvoering, opvolging en nazorg.  

icon

Geothermie

Geothermie geraakt alsmaar meer ingeburgerd als duurzame energiebron voor verwarming en koeling. Boren en afwerken volgens de regels van de kunst vergt geschikt materiaal en geschoold personeel. Onterecht heeft geothermie de reputatie ‘duur’ te zijn. Men verliest hierbij uit het oog dat een correcte geothermische boring dezelfde waarde heeft als de fundering van een woning én letterlijk bron en sluitstuk is voor de goedkoopste vorm van verwarmen en koelen van een woning! 

Belang professionele, correcte uitvoering

Alles staat of valt echter met een professionele, correcte uitvoering. Dit brengt heel wat praktische (ontwerp)vragen met zich mee, onder meer wat betreft uitvoeringsvormen en aansluitingsprincipes. Of zijn er bijvoorbeeld conflicten met andere geothermische systemen? En wat als de installatie ondermaats presteert? 

Geovanhecke is een van de pioniers op het gebied van verticale aardwarmtewisselaars in Vlaanderen. Als onafhankelijk expertisecentrum ondersteunen en begeleiden we met het juiste advies bij voorbereiding tot nazorg en werken we voor het uitvoerende gedeelte met partners. We gaan bewust niet mee in de druk voor een lage prijs ten koste van zekerheden op het vlak van dimensionering, materiaalkeuze of afwerking. Een geothermische installatie is immers per definitie een duurzame keuze waarbij een besparing van enkel procenten na 4-7 jaar erg duur zal uitvallen. Architecten en studiebureaus kunnen rekenen op onze vakkennis op vlak van advies, begeleiding, nazorg en expertise. 

icon

Waterwinning

Grondwater is de meest duurzame en belangrijkste bron van kwalitatief zoet water. Nu, maar zeker ook voor de toekomst. We kunnen hier niet onoordeelkundig mee omspringen. Onzorgvuldig boren, onnodige kosten en risico’s moeten vermeden worden. Hoewel dit inzicht de voorbije jaren naar aanleiding van de langdurige droge, warme periodes en lage grondwaterstanden sterk groeide; zien we tegelijk een toename in de vraag naar ‘gratis’ grondwater. In de meeste gevallen zal een correcte zorg bij boren en aanleggen van de waterwinning en een wettelijk conforme afwerking particulier grondwatergebruik ontmoedigen. Wij gaan dan ook niet langer in op vragen van particulieren voor het aanleggen van nieuwe waterwinningen. 

Degelijk advies cruciaal

De herziening van de regelgeving zal de druk bij eigen grondwaterwinners verhogen. Degelijk advies is cruciaal. Geovanhecke adviseert van bij de start van het project, begeleidt en stelt haar expertise ter beschikking om grondwater waar opportuun of maatschappelijk wenselijk aan te boren. Wij worden echter ook steeds vaker ingeschakeld naar aanleiding van vragen over bestaande waterwinningen, op het vlak van wettelijke conformiteit en exploitatieondersteuning. 

40 jaar boorervaring

We gaan voor elke grondwaterwinning na welke de geologische en wettelijke opties zijn. Dankzij 40 jaar boorervaring kunnen we een inschatting maken van de diepte en vervolgens ondersteunen met degelijk advies. Op die manier garanderen we een correcte installatie die in balans is met de grondwaterwinning. 

In projecten waar waterwinning niet de eerste keuze is helpen we met onze kennis inzake analyse, infiltratie en hemelwatergebruik.